Årsstämma 2016

2016-04-29

Aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2016 kl. 15:00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Registreringen öppnar kl. 14:00.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman, ska dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2016, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 25 april 2016.

Anmälan ska ske skriftligen och skickas till:

Hoist Finance AB (publ) Årsstämma Box 7848 103 99 Stockholm,  eller arsstamma2016@hoistfinance.com

Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, antalet innehavda aktier samt antalet medföljande biträden (högst två).

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person uppmanas att i god tid före årsstämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registeringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida www.hoistfinance.com.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, tillfälligt låta ägarregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att rösta på årsstämman. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 22 april 2016 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.