Årsstämma 2019

2019-05-16

Årsstämma i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, äger rum torsdagen den 16 maj 2019 kl. 11:00 på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, i Stockholm. Registreringen öppnar kl. 10:30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 10 maj 2019.

Anmälan ska ske skriftligen och skickas till:
Hoist Finance AB (publ)
Årsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm, eller arsstamma@hoistfinance.com 

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antalet innehavda aktier och i förekommande fall antalet, högst två, och namn på medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person uppmanas att i god tid före årsstämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registeringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten bifogas. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets webbsida www.hoistfinance.com.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta och äga rätt att rösta på årsstämman, tillfälligt låta ägarregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 10 maj 2019 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Relaterad information