Årsstämma 2020

2020-05-14

Årsstämma i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, äger rum torsdagen den 14 maj 2020 kl. 11:00 på GT30, Grev Turegatan 30, i Stockholm. Registreringen öppnar kl. 10:30.

VD-anförande

Klaus-Anders Nysteen 

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 8 maj 2020.

Anmälan ska ske skriftligen och skickas till:
Hoist Finance AB (publ)
Årsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm
eller arsstamma@hoistfinance.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antalet innehavda aktier och i förekommande fall antalet, högst två, och namn på medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person uppmanas att i god tid före årsstämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registreringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängliga nedan.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta och äga rätt att rösta på årsstämman, tillfälligt låta ägarregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 8 maj 2020 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Förebyggande åtgärder med anledning av covid-19

I syfte att minimera risken för spridning av coronaviruset som orsakar covid-19 har riksdagen antagit en ny lag med tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten för bolag att ordna med fullmaktsinsamling och poströstning till bolagsstämmor. Lagen innebär i korthet att styrelsen för bolaget kan besluta att aktieägare som väljer att inte delta fysiskt på stämman kan utöva sin rösträtt på stämman antingen genom att lämna fullmakt till en person utsedd av bolaget eller per post. Lagen träder ikraft den 15 april 2020. Bolaget avser att ordna med fullmaktsinsamling och/eller poströstning och mer information om detta kommer att offentliggöras genom pressmeddelande samt finnas tillgänglig på bolagets webbsida senare.

Hoist Finance råder aktieägare, i synnerhet sådana som tillhör en riskgrupp, att inte närvara personligen på bolagsstämman.

Bolaget har även vidtagit följande åtgärder:

  • Stämman kommer att hållas så kort och koncis som möjligt
  • En presentation av bolagets VD kommer att hållas separat och finnas tillgänglig på bolagets webbsida
  • Styrelseledamöternas och koncernledningens deltagande minimeras
  • Kaffe och förfriskningar kommer inte att serveras
  • Aktieägare uppmuntras att ställa eventuella frågor i så god tid som möjligt innan stämman till:

Hoist Finance AB (publ)
Årsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm
eller arsstamma@hoistfinance.com

Hoist Finance bevakar händelseutvecklingen och myndigheters rekommendationer och kan komma att uppdatera åtgärderna ovan.

Relaterad information