Årsstämma 2021

2021-04-13

Årsstämma i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, äger rum tisdagen den 13 april 2021. Med anledning av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom att rösta på förhand via poströstning. Information om årsstämmans beslut offentliggörs den 13 april, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

VD-anförande

Klaus-Anders Nysteen

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman genom poströstning ska dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 april 2021, dels till bolaget anmäla sitt deltagande genom att poströsta så att poströsten är bolaget tillhanda senast måndagen den 12 april 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta och rösta via poströstning på årsstämman, tillfälligt låta ägarregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 1 april 2021 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Poströstning

Styrelsens beslut att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning har fattats enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på Hoist Finance webbsida www.hoistfinance.com

Poströsten ska skickas till:

Hoist Finance AB (publ)
Årsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm
eller arsstamma@hoistfinance.com

Ifyllt formulär ska vara Hoist Finance tillhanda senast måndagen den 12 april 2021.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registreringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten bifogas. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Hoist Finance webbsida www.hoistfinance.com

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast lördagen den 3 april 2021, via e-post till arsstamma@hoistfinance.com eller till adress Hoist Finance AB (publ), Årsstämma, Box 7848, 103 99 Stockholm. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbsida www.hoistfinance.com senast torsdagen den 8 april 2021 tillsammans med en webcast där den verkställande direktören även lämnar sina reflektioner avseende år 2020. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på bolagets huvudkontor, Bryggargatan 4, 111 21 i Stockholm samma dag. Upplysningarna skickas även till aktieägare som har begärt dem och uppgivit sin adress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Relaterad information