2022 Årsstämma

Aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 april 2022 kl. 11:00 på Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm. Registreringen öppnar kl. 10:30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 april 2022, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 7 april 2022.

Anmälan ska ske skriftligen och skickas till:

Hoist Finance AB (publ)
Årsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm
eller arsstamma@hoistfinance.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antalet innehavda aktier och i förekommande fall antalet, högst två, och namn på medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person uppmanas att i god tid före årsstämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registeringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten bifogas. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbsida www.hoistfinance.com.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta och äga rätt att rösta på årsstämman, tillfälligt låta ägarregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 7 april 2022 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Relaterad information