Extra bolagsstämma 2022

2022-04-13

Aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), org.nr. 556012-8489 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 februari kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm. Registreringen öppnar kl. 16.30.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 februari 2022, dels till Bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 11 februari 2022.

Anmälan ska ske skriftligen och skickas till:
Hoist Finance AB (publ)
Extra bolagsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm
eller bolagsstamma@hoistfinance.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antalet innehavda aktier och i förekommande fall antalet, högst två, och namn på medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person uppmanas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar till Bolaget. Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registreringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängliga nedan.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta och äga rätt att rösta på den extra bolagsstämman, tillfälligt låta ägarregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 11 februari 2022 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Förebyggande åtgärder med anledning av covid-19
Till följd av covid-19-pandemin har Hoist Finance beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med den extra bolagsstämman. Aktieägarna uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning. Aktieägare som är oroliga för smittspridning, tillhör en riskgrupp eller misstänker smitta uppmanas att inte närvara personligen utan att delta via ombud. Det kommer inte att serveras någon förtäring eller dryck och antalet närvarande bolagsrepresentanter begränsas. Bolaget följer händelseutvecklingen och eventuella nya rekommendationer noga och formatet för bolagsstämman kan därför komma att ändras med kort varsel.

Relaterad information