Koncernledning

Om VD och koncernledning

VD utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den lö­pande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen fastställer årligen en VD-instruktion och utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter.

VD för Hoist Finance leder koncernens ledningsgrupp. Koncernledningsgruppen sammanträder regelbundet och under de former som VD bestämmer. Koncernledningen består förutom av VD av de personer som VD utsett. Koncernledningens roll är att förbereda och implementera strategier, hantera bolagsstyrnings- och organisationsfrågor samt följa upp bolagets finansiella utveckling. VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolaget.

VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling. VD:s arbete utvärderas fortlöpande av styrelsen. I VD:s huvudsakliga uppgifter ingår bl.a. att:

  • ansvara för finansiell rapportering genom att tillse att bokföringen inom bolaget fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt;
  • vara koncernchef, vilket innebär att leda och samordna verksamheten inom koncernen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar; samt
  • tillse att styrelsens beslut blir genomförda samt kontinuerligt hålla styrelsen informerad om utvecklingen av bolagets och koncernens verksamhet, resultat och ekonomiska ställning.