Riskhantering

Risk är en naturlig del av all affärsverksamhet. Utan att ta risker är det omöjligt att uppnå en långsiktig lönsamhet i en affärsverksamhet. Hoist Finance förvärvar och förvaltar konsumentfordringar och exponerar sig därmed aktivt för kreditrisk. Det är Hoist Finance kärnverksamhet, där företaget har varit framgångsrikt de senaste 20 åren.

Hoist Finance definierar risk som en potentiell negativ avvikelse från vad som förväntas. Det kan vara en avvikelse från förväntat resultat, likviditet eller kapitalisering. Löpande riskhantering är en kärnverksamhet inom all bank- och finansverksamhet och grundläggande för långsiktig lönsamhet och stabilitet.

Ramverk för riskhantering

Målet för Hoist Finance riskhantering är att minimera negativa finansiella variationer och att säkra företagets överlevnad genom att upprätthålla tillräckliga kapital- och likviditetsnivåer. Detta skapar och upprätthåller i sin tur förtroendet för Hoist Finance bland intressenterna, och därigenom kan ett hållbart aktieägarvärde uppnås.

För att uppfylla detta mål har styrelsen antagit policyer och strategier för hur företaget ska hantera, analysera, kontrollera och rapportera risker i den dagliga verksamheten, vilka utgör ett ramverk för riskhanteringen. Hoist Finance kärnverksamhet och riskstrategi är att tjäna pengar via kontrollerad kreditriskexponering mot förfallna lån, varför denna typ av kreditrisk är något Hoist Finance aktivt söker.

Andra typer av risker, såsom operativa risker och marknadsrisker, är oönskade men ibland oundvikliga. De bör dock minimeras så långt det är ekonomiskt försvarbart. I syfte att säkra företagets överlevnad fastställs riskkapaciteten, vilken består av de kapital- och likviditetsbuffertar som finns innan kritiska nivåer nås. Riskkapaciteten för kapital är skillnaden mellan faktiska kapitalnivåer och regulatoriska miniminivåer och visar förmågan att absorbera förluster innan kritiska nivåer nås. Riskkapaciteten för likviditet är storleken på det utflöde av likviditet som Hoist Finance kan klara utan att bryta mot lagstadgade minimikrav.

Med utgångspunkt i riskkapaciteten beslutar styrelsen Hoist Finance riskaptit. Genom att väga möjlig avkastning mot potentiella risker kan styrelsen besluta en lämplig nivå för Hoist Finance risktagande och avkastning. Hoist Finance riskaptit ligger sedan till grund för affärsbeslut samt risklimiter, som används i den dagliga verksamheten och vid övervakning av riskerna. Koncernens riskkontrollfunktion övervakar kontinuerligt att Hoist Finance inte tar några risker som överstiger den beslutade riskaptiten, riskkapaciteten eller de limiter som satts.

Tre försvarslinjer

Hoist Finance riskhantering bygger på tydliga mål, policyer och riktlinjer, en effektiv operativ struktur och transparent rapportering och monitorering. Styrelsens riskpolicy fastställer ramar, roller och ansvar för riskhantering samt riktlinjer för att säkerställa att det finns tillräckligt kapital och likviditet för att klara ekonomiska motgångar. Hoist Finance riskhantering följer roll- och ansvarsfördelningen enligt de tre försvarslinjerna.

hoist_risker_sv_0.jpg