Om styrelsen

Hoist Finance styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst nio styrelseledamöter. Vid en extra bolagsstämma 2022 beslutades att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Peter Zonabend och att välja Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund och Lars Wollung som nya styrelseledamöter. 
Bengt Edholm är styrelsens ordförande sedan 14 mars 2022.

Samtliga styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare, med undantag för Lars Wollung som inte är oberoende i förhållande till bolaget och företagsledningen, och Peter Zonabend som inte är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara aktieägarnas och bolagets intressen. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen svarar även för att koncernen har en lämplig struktur så att bolaget på bästa sätt kan utöva sitt ägaransvar över dotterbolagen inom koncernen. Styrelsen ansvarar för att bolaget följer tillämpliga lagar och föreskrifter, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation samt se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen fastställer bland annat bolagets finansiella mål och beslutar om bolagets strategi och affärsplan samt säkerställer god intern kontroll och riskhantering. Styrelsens uppgifter och arbetsformer regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Uppgifterna och arbetet för styrelsen är dessutom reglerade i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Styrelsen har även fastställt en skriftlig arbetsordning för styrelsen jämte instruktion om interna rapporter till styrelsen som bland annat behandlar följande:

  1. Styrelsens uppgifter och ansvar
  2. Styrelsens ledamöter
  3. Styrelsens ordförande
  4. Styrelsens sammanträden och
  5. Styrelsens utskott