Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Vår hållbarhetsstyrning

Hållbarhetspolicy

Hoist Finances hållbarhetspolicy definierar metoder och styrning för våra hållbarhetsprocesser. Policyn utgör ett styrdokument för alla affärsbeslut på samtliga Hoist Finances marknader och är grunden för att skapa tillit och engagemang i relation till våra intressenter:

 • Vi gör alltid vårt bästa för att visa respekt för våra kunders och leverantörers integritet. 
 • Vi stöder våra kollegor genom att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö. 
 • Vi respekterar miljön genom initiativ som minimerar vår klimatpåverkan.
 • Vår kultur fokuserar på sunda etiska principer och att göra rätt, med stöd av strikt bolagsstyrning och policydokument, samt efterlevnad av extern lagstiftning och regulatoriska ramverk.   

Vårt arbete med mänskliga rättigheter integreras i alla riktlinjer som styr hållbarhetsarbetet. Utgångspunkten för hur mänskliga rättigheter ska värnas beskrivs i de etiska riktlinjerna och hållbarhetspolicyn. Särskilt mångfaldspolicyn, policyn för personuppgifter samt antikorruptionspolicyn knyter an till mer specifika sakområden. Genom att betona vår syn på mänskliga rättigheter kan koncernen minska risken att överträdelser görs.

Bolagsstyrningsmodell

Styrelsen är vårt högsta beslutande organ för hållbarhetsarbetet. De uppdateras årligen om utvecklingen. Koncernledningen styr verksamheten och ansvarar för att leda och implementera hållbarhetsinitiativ och strategier. Etik- och hållbarhetskommittén ger rekommendationer till koncernledningen gällande hållbarhet och etiska frågor. Kommittén fattar prejudicerande beslut och ger riktlinjer samt bevakar alla frågor gällande affärsetik, miljö, socialt ansvar, mänskliga rättigheter, personal och kundbemötande inom organisationen.

Hållbarhetschefen ansvarar för att utveckla och implementera hållbarhetsstrategin i samarbete med verksamhetens olika funktioner.

Landschefer samt ledningen för koncernfunktioner ansvarar för att utveckla strategier och handlingsplaner som ska leverera hållbarhetsmålen, samt integrera och implementera dem i den dagliga verksamheten.

Arbetet med att uppnå hållbarhetsmålen följs upp varje kvartal och integreras i uppföljningen av verksamheten. 

Mänskliga rättigheter

Vi respekterar och värnar om mänskliga rättigheter i relation till våra medarbetare, kunder, aktieägare, leverantörer och de samhällen där vi bedriver verksamhet. Detta innefattar strikta processer som skyddar kundens integritet i alla sammanhang, inklusive förebyggande arbete mot diskriminering och förfaranden som inkräktar på människors värdighet, fokus på att eliminera tvångsarbete och utnyttjande av barn, respekt för föreningsfrihet och att eliminera alla former av korruption.

Antikorruption och regelefterlevnad

Hoist Finance har ett omfattande antikorruptionsprogram och har fastställt riktlinjer för hur bolaget och de anställda ska bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Policydokument och regelbunden utbildning i de etiska riktlinjerna är några exempel på de åtgärder som vidtas för att bekämpa alla former av korruption. En annan åtgärd är återkommande interna undersökningar inom regelefterlevnad och intern kontroll. Vårt antikorruptionsarbete bidrar till att hålla korruptionsrisken på en absolut miniminivå.

Sedan 2017 genomför koncernfunktionen för regelefterlevnad en mer omfattande undersökning av risken för korruption i alla affärsenheter. Undersökningens huvudsakliga mål är att identifiera styrkor och svagheter inom området. Resultatet har två år i rad visat att chefer har en god förståelse för vad korruption är och att majoriteten är införstådda med interna regler och är välutbildade i ämnet. Undersökningen visar också att vi bör fortsätta arbeta med ramverket för antikorruption för att löpande minska risken för korruption.

Visselblåsarfunktionen

Hoist Finance uppmuntrar medarbetarna att rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga. Hoist Finance har utvecklat en visselblåsarfunktion där medarbetarna kan välja mellan att öppet eller anonymt uppmärksamma bolaget på felaktigheter i verksamheten.  

Kundernas dataintegritet

Omfattande och strikt datalagstiftning är centralt för att värna de mänskliga rättigheterna; i första hand rätten till privatliv, men också andra rättigheter som beror på förmågan att göra egna val om hur och med vem vi delar information om oss själva. På Hoist Finance tar vi personuppgiftsskydd på allvar och strävar efter att hantera personuppgifter på ett lagenligt, rättvist och transparent sätt. Robusta tekniska och organisatoriska rutiner som skyddar kundernas och medarbetarnas personuppgifter, regelbundna medarbetarutbildningar om lagstiftning gällande personuppgifter och våra personuppgiftsombud i de länder där vi är verksamma ser till att våra kunders personuppgifter hanteras i enlighet med lagstiftning och regelverk.

Medarbetarskydd

Vi säkerställer löpande att policydokument och interna processer respekterar de mänskliga rättigheterna och att arbetsrätt efterlevs på alla marknader där vi är verksamma. Detta innefattar riktlinjer för ersättningsnivåer och jämställdhet, föreningsfrihet, antidiskriminering och rimliga arbetsförhållanden.

Styrdokument för Hoist Finances hållbarhetsarbete

Våra styrdokument beskriver våra åtaganden gentemot medarbetare, kunder och samhället i stort och utgör grunden för vår uppförandekod. Styrdokumenten är en grundläggande del av vår strategi och utgör utgångspunkten för våra hållbarhetsinitiativ. Alla styrdokument och instruktioner är koncerngemensamma och efterlevs av alla medarbetare inom Hoist Finance. Endast styrdokument som gäller hållbarhetsstrategin och som är av externt intresse uppges här.

 • Antikorruptionspolicy
 • Bolagsstyrning
 • Ersättningspolicy
 • Hållbarhetspolicy
 • Insiderpolicy
 • Instruktioner för rapportering av incidenter
 • Integritetspolicy
 • Investeringspolicy
 • IT-policy
 • Kommunikationspolicy
 • Mångfaldspolicy
 • Outsourcing policy
 • Policy för förvaltning av portföljer med förfallna fordringar
 • Policy för intressekonflikter
 • Policy för klagomålshantering
 • Policy för nya produkter
 • Policy för uppförandekod
 • Policy för visselblåsarfunktionen
 • Policy mot penningtvätt
 • Riskhanteringspolicy
 • Skattepolicy
 • Säkerhetspolicy
 • Verksamhetsriskpolicy