Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Definitioner

inklusive alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) är finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk (IFRS), i kapitalkravsdirektivet (CRD IV) eller i EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR). Alternativa nyckeltal används av Hoist Finance, tillsammans med övriga finansiella mått, när det är relevant för att kunna följa upp och beskriva den finansiella situationen och för att ge ytterligare användbar information till användarna av de finansiella rapporterna. Dessa mått är inte direkt jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra företag. K/I-tal, Avkastning på eget kapital, Räntenettomarginal och EBITDA justerad är alternativa nyckeltal som ger information om Hoist Finance lönsamhet. ”Estimated Remaining Collections” är Hoist Finance uppskattning av bruttobelopp som kan inkasseras på förvärvade fordringsportföljer. Nedan beskrivs definitionerna av alternativa och andra nyckeltal. Finansiell faktabok, som presenteras på hoistfinance.com/se/investerare/finansiell-information, innehåller information av hur nyckeltalen beräknas.

IFRS mått

Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat, justerat med ränta på kapitaltillskott bokat direkt i eget kapital, dividerat med viktat genomsnittligt antal utestående aktier efter full utspädning.

Resultat per aktie före utspädning
Periodens resultat, justerat med ränta på kapitaltillskott bokat direkt i eget kapital, dividerat med viktat genomsnittligt antal utestående aktier.

Alternativa nyckeltal

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat justerat för upplupen, ej ut­betald ränta på primärkapitaltillskott, uppräknat på helårsbasis, i relation till eget kapital justerat för primärkapitaltillskott redovisat i eget kapital, beräknat som periodens genomsnitt på kvartalsbasis.

Avkastning på tillgångar
Årets nettoresultat i relation till genomsnittligbalansomslutning.

Brutto ERC 180 månader
“Estimated Remaining Collections” är bolagets uppskattning av bruttobelopp som kan inkasseras på de fordringsportföljer bolaget för när­varande äger. Uppskattningen baseras på estimat för respektive fordringsportfölj och sträcker sig i tid från nästkommande månad och 180 månader framåt. Estimaten för respektive fordringsportfölj baseras i sin tur på bolagets omfattande erfarenhet av bearbetning och inkassering under fordringsportföljers ekonomiska livslängd.

EBITDA, justerad
EBIT (rörelseresultat), minus nedskrivningar/avskrivningar och amorteringar (“EBITDA”), justerad för avskrivningar på förvärvade fordringsportföljer.

Förfallna lån/fordringar
”Non performing loan” (NPL), ett förfallet lån hos upphovsmannen på balansdagen, är en fordran som har förfallit eller snart kommer att förfalla till betalning.

Förvärvade fordringar
Det redovisade värdet av  förvärvade fordringsportföljer, icke förfallen portfölj av konsumentlån och andelar i joint venture.

Förvärvade fordringsportföljer
En förvärvad fordringsportfölj består av ett antal förfallna och icke förfallna konsumentlån/fordringar och SME lån som uppstått hos samma upphovsman.

Intäkter avseende arvoden och provisioner
Arvode från tillhandahållande av skuldhanteringstjänster för tredje part.

Jämförelsestörande poster
Med jämförelsestörande poster avses poster som stör jämförelsen såtillvida att de till förekomst och/eller storlek har en oregelbundenhet som andra poster inte har.

K/I-tal
Summa rörelsekostnader i relation till Summa rörelseintäkter och Resultat från andelar i joint ventures.

Legal inkassering
Legal inkassering avser inkasserade belopp som Hoist Finance erhållit genom en juridisk process, där kundernas betalningsförmåga bedöms. Processen följer regulatoriska och juridiska krav.

Portföljomvärderingar
Förändringar i portföljvärdet baserat på reviderade beräknade återstående intäkter för portföljen.

Portföljtillväxt
Förändring i redovisat värde förvärvade fordringsportföljer under de senaste tolv månaderna.

Räntenettomarginal
Årets räntenetto i relation till årets genomsnitt av Förvärvade fordringsportföljer, beräknat som årets genomsnitt baserat på kvartalsvärden under perioden.

Viktat genomsnittligt antal utestående aktier
Innefattar vägt antal utestående aktier samt potentiell utspädningseffekt av utestående teckningsoptioner.

Definitioner – Enligt EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR)

Kapitalbas
Summan av primärkapital och supplementärkapital.

Kapitalkrav – Pelare 1
Minimikapitalkrav för kredit- och motpartrisk, marknadsrisk och operativ risk.

Kapitalkrav – Pelare 2
Kapitalkrav utöver dem i Pelare 1.

Kärnprimärkapital
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder som uppfyller de krav som anges i förordning (EU) nr 575/2013 samt övriga poster i eget kapital som får räknas in i kärnprimärkapitalet reducerat med regulatoriskt utdelningsavdrag och med avdrag för poster såsom goodwill och uppskjutna skatte­fordringar.

Kärnprimärkapitalrelation
Kärnprimärkapital i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp.

Likviditetsreserv
Hoist Finance likviditetsreserv är en reserv av högkvalitativa likvida tillgångar som dels används för att genomföra planerade köp av fordringsportföljer men även för att säkra företagets kortsiktiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.

Likviditetstäckningsgrad (LCR)
Ett bindande krav för banker inom EU som innebär att ett institut ska ha tillräckligt mycket likvida tillgångar för att klara verkliga och simulerade kassautflöden under en stressad period på 30 dagar.

Primärkapital
Summan av kärnprimärkapital och primär-kapitaltillskott.

Primärkapitalrelation
Primärkapital i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp.

Riskvägt exponeringsbelopp
Riskvägt exponeringsbelopp är riskvikten för varje exponering multiplicerad med exponeringsbeloppet.

Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)
Mäter ett instituts belopp av tillgänglig stabil finansiering för att i ett ettårsperspektiv täcka sina finansieringsbehov under både normala och stressade förhållanden.

Supplementärkapital
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder som uppfyller de krav som anges i förordning (EU) nr 575/2013 och därmed får räknas in i kapitalbasen.

Total kapitaltäckningsrelation
Kapitalbas i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp.

Övriga defintioner

Antal anställda (FTE)
Antal anställda vid periodens slut omräknat till heltidstjänster.

Genomsnittligt antal anställda
Genomsnittligt antal anställda under året baserat på antal anställda omräknat till heltidstjänster (FTE). Beräknas som summan av FTE respektive månad dividerat med årets tolv månader.

SME
Företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 MEUR eller vars balansomslutning inte överstiger 43 MEUR.