I enlighet med fastslagen instruktion ska valberedningen i Hoist Finance bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna samt styrelseordföranden i Hoist Finance.

Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2022 är:

  • Per Arwidsson, ordförande, utsedd av Arwidsro;
  • Erik Selin, utsedd av Erik Selin Fastigheter AB; och
  • Bengt Edholm, styrelseordförande i Hoist Finance

De två största aktieägarna representerar tillsammans ca 29,7 procent av aktieägarrösterna i Hoist Finance.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2022 förbereda val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@hoistfinance.com eller brev till Hoist Finance, Valberedningen, Box 7848, 103 99 Stockholm, senast den 31 januari 2022.