Enligt Hoist Finance valberedningsinstruktion ska bolagets valberedning bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna samt Hoist Finance styrelseordförande. Om aktieägare som får förfrågan om att ingå i valberedningen avböjer ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2022 och är:

  • Per Arwidsson, ordförande, utsedd av Arwidsro;
  • Erik Selin, utsedd av Erik Selin Fastigheter AB;
  • Lennart Ågren, utsedd av Svea Bank AB (publ); och
  • Bengt Edholm, styrelseordförande i Hoist Finance

De tre aktieägarrepresentanterna representerar tillsammans ca 36,6 procent av aktieägarrösterna i Hoist Finance.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2023 förbereda val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@hoistfinance.com eller brev till Hoist Finance, Valberedningen, Box 7848, 103 99 Stockholm, senast den 31 januari 2023.