Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Årsstämma 2021

2021-04-13

Årsstämman kommer att hållas 13 april 2021. Med anledning av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom att rösta på förhand via poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen inför stämman. Frågorna och svaren kommer att publiceras på koncernens hemsida www.hoistfinance.com senast fem dagar före stämman, tillsammans med en webcast med VD innehållande hans reflektioner kring 2020.

Ytterligare information om poströstningsförfarandet kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skriftligen skicka en begäran till nedan adress:

Hoist Finance AB (publ)
Årsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm
Sverige
eller arsstamma@hoistfinance.com

För att kunna tas in i kallelsen måste förslaget ha inkommit senast 23 februari 2021.