Om styrelsen

Hoist Finance styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst nio styrelseledamöter. Årsstämman 2021 beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja  Malin Eriksson, Lars Wollung och Henrik Käll och att välja Fredrik Backman, Mattias Carlsson, Per Anders Fasth, Niklas Johansson, Helena Svancar och Peter Zonabend som nya styrelseledamöter. Mattias Carlsson valdes till styrelsens ordförande.

Samtliga ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare, med undantag för Peter Zonabend som inte är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Lars Wollung begärde egen avgång ur styrelsen i juni 2021 för att istället arbeta som konsult för bolaget.

Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara aktieägarnas och bolagets intressen. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen svarar även för att koncernen har en lämplig struktur så att bolaget på bästa sätt kan utöva sitt ägaransvar över dotterbolagen inom koncernen. Styrelsen ansvarar för att bolaget följer tillämpliga lagar och föreskrifter, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation samt se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen fastställer bland annat bolagets finansiella mål och beslutar om bolagets strategi och affärsplan samt säkerställer god intern kontroll och riskhantering. Styrelsens uppgifter och arbetsformer regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Uppgifterna och arbetet för styrelsen är dessutom reglerade i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Styrelsen har även fastställt en skriftlig arbetsordning för styrelsen jämte instruktion om interna rapporter till styrelsen som bland annat behandlar följande:

  1. Styrelsens uppgifter och ansvar
  2. Styrelsens ledamöter
  3. Styrelsens ordförande
  4. Styrelsens sammanträden och
  5. Styrelsens utskott

Styrelsesammanträden under 2020

Under 2020 har sammanlagt 11 protokollförda styrelsesammanträden hållits, varav sju ordinarie sammanträden, ett konstituerande sammanträde och tre extra sammanträden. CFO och styrelsens sekreterare har båda deltagit på styrelsens sammanträden. Vid vissa av styrelsens sammanträden har även medarbetare inom bolaget deltagit såsom föredragande i särskilda frågor. Styrelsens arbete följer en årlig plan, vilken dock kan justeras beroende på årets händelser och projekt. Majoriteten av styrelsens ordinarie sammanträden hålls i anslutning till bolagets rapportering. Årsbokslut behandlades i februari, årsredovisningen och frågor relaterade till årsstämma i mars, delårsbokslut i maj, juli och oktober, strategi i juni samt budget och affärsplan för nästkommande år i december. Vidare antas, som huvudregel, styrningsdokumentation och instruktioner på det konstituerande styrelsemötet. På ordinarie styrelsemöten får styrelsen löpande rapportering från styrelseutskott och kontrollfunktioner. Under 2020 hanterade styrelsen bland annat frågor rörande organistation, strategi, digitalisering, säkerhet och ersättningsfrågor. Styrelsen har även haft möte med de externa revisorerna utan koncernledningens närvaro.

Styrelsens arbete under 2020_SE.png