Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

I enlighet med fastslagen instruktion ska valberedningen i Hoist Finance bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna samt styrelseordförande i Hoist Finance. Om aktieägare som får förfrågan om att ingå i valberedningen avböjer ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2019 och är:

  • Jan Andersson, ordförande, utsedd av Swedbank Robur Funds;
  • Erik Selin, utsedd av Erik Selin Fastigheter AB;
  • Peter Thelin, utsedd av Carve Capital AB; och
  • Ingrid Bonde, styrelseordförande i Hoist Finance

De tre största aktieägarna representerar tillsammans ungefär 22,1 procent av rösterna för alla aktier i Hoist Finance.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2020 förbereda val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@hoistfinance.com eller per brev till Hoist Finance, Valberedningen, Box 7848, 103 99 Stockholm, senast den 31 januari 2020.

För vidare information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22