Vårt erbjudande

Vår stora erfarenhet, våra kunskaper om den regulatoriska miljön och vår närvaro på tretton europeiska marknader gör det möjligt för Hoist Finance att erbjuda banker och andra finansiella institut effektiva lösningar för kredithantering.

Det är viktigt att bankernas kunder tas väl om hand och kundrelationen måste vårdas med stor aktsamhet efter det att en portfölj överförts till Hoist Finance. Strikta rutiner och processer gör att alla kunder behandlas rättvist samtidigt som vi uppfyller den säljande bankens krav på regelefterlevnad. Vi uppnår bäst resultat när överföringen av kunder planeras med goda tidsmarginaler.

Nyckelkomponenter i Hoist Finances erbjudande:

 • God förståelse av regulatoriska krav på banker.
 • Flexibla, skräddarsydda och marknära tjänster på större europeiska marknader.
 • Vi hanterar kundrelationerna själva, vilket ger oss god insikt i kundens situation samtidigt som våra riskhanterings- och regelefterlevnadsrutiner skapar en effektiv verksamhetsstyrning.
 • Över 25 års erfarenhet inom kredithantering.

De flesta av de portföljer som Hoist Finance har förvärvat historiskt har innehållit tertiära fordringar som varit förfallna i mellan två till fem år. På senare år har vi förvärvat nyare fordringar allteftersom lånemarknaden utvecklas.  

Strategi för fordringsförvärv

Fordringar från banker  

 • Hög kvalitet på de ursprungliga fordringarna med säkrare betalningsprofil.  
 • Högre lånebelopp.
 • Långsiktiga och stabila kassaflöden.

Flexibla tillgångsslag

 • Flexibilitet att förvärva alla typer av fordringar från banker och andra finansiella institut
 • Ökad andel icke-kreditförsämrade fordringar och säkerställda förfallna fordringar.

Diversifierad geografisk profil

 • Minskad riskexponering både avseende risk och ursprung.  
 • Ett jämnt flöde av investeringsmöjligheter.
 • Förbättrat erbjudande till banker och andra finansiella institut.  

Skälig prissättning

Hoist Finance kan analysera en portfölj och ge ett skäligt erbjudande baserat på vårt datalager med detaljerad information om inkasseringsnivåer och kassaflöden i samband med förvärv från år 2000 och framåt. En av våra vägledande principer är att utöva försiktighet i samband med budgivning på låneportföljer. Hoist Finances utvärderings- och analysverktyg för potentiella förvärv gör att vi kan prognostisera framtida kassaflöden och inkasseringskostnader för en tidshorisont på 15 år.

Våra olika modeller för portföljförvärv

Lösning

Definition 

Begränsningar och specifikationer 

Nuvarande marknadsstatus

Engångstransaktioner

Fordringarna överförs till köparen vid betalning. 
Större andelen av Hoist Finances portföljer förvärvas via denna struktur.

 • Hög kapitalanvändning vilket kan begränsa framtida köp.

Mogen   

Forward flow 

Vid forward flow-avtal förvärvar köparen en på förhand fastställd volym (fast eller inom ett intervall) till ett på förhand fastställt pris under en viss tidsperiod.

 • Implementering av en hållbar och givande relation för både parter. 

Relativt mogen för flera institut

Servicing

Operationell verksamhet/support på uppdrag av ett institut.

 • Implementering av en hållbar och givande relation för båda parter.
 • Ingen dekonsolidering för säljande part. Med eller utan engagemang på inkasseringsnivåer.

Mogen

Tilläggstjänster kan tillkomma.

Strukturell transaktion

Fordringarna förs över till köparen vid betalning. Denna struktur innefattar även ett potentiellt övertagande av personal och/eller system.

 • Hög kapitalanvändning vilket kan begränsa framtida köp.
 • Säkerställer bevarad expertid och infrastruktur för att säkerställa transaktion.

Mogen, men mindre frekvent förekommande

SPV och värdepapperisering

Försäljning av portfölj till ett SPV (Special Purpose Vehicle) inom en värdepapperiseringsstruktur:

 • Flertalet investerare i ett SPV
 • Möjliggör struktur med portföljer från flertalet institutioner
 • Försäljning av värdepapperiseringsobligationer till olika investare, inklusive säljande part
 • Kan vara eller icke-vara dedikerat till säljande part (fordringar från flertalet säljare möjligt). Delvis ägande av SPV.
 • Värdepapperisering av SPV möjliggör flertalet investerare.

Genomsnittlig mognad.

Signifikant potential.