Bolagsordning

Bolagsordning för Hoist Finance AB (publ)
556012-8489

§1 Firma 
Bolagets firma är Hoist Finance AB (publ).

§2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhetsföremål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse bedriva finansieringsrörelse direkt, via filialer eller genom dotterbolag, och kan därvid:

 1. Låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,
 2. Lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,
 3. Medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),
 4. Förmedla betalningar,
 5. Tillhandahålla betalningsmedel,
 6. Ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
 7. Medverka vid värdepappersemissioner,
 8. Lämna ekonomisk rådgivning,
 9. Förvara värdepapper,
 10. Driva rembursverksamhet,
 11. Tillhandahålla värdefackstjänster,
 12. Driva valutahandel,
 13. Driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt
 14. Lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173),

  samt inom de ramar som anges i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse bedriva därmed förenlig verksamhet såsom inkasso, och ägande och förvaltning av fast egendom, tomträtt, bostadsrätt och aktier samt råd och service i samband med verksamheten.

  § 4 Aktiekapital 
  Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och till högst 60 000 000 kronor.

  §5 Antalet aktier 
  Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 60 000 000 och till högst 240 000 000

  §6 Styrelse 
  Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter.

  §7 Revisor 
  Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

  §8 Kallelse 
  Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

  En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

  Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

  §9 Räkenskapsår 
  Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

  §10 Avstämningsförbehåll 
  Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på årsstämma den 13 april 2022