Revisor

De externa revisorerna ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den VD:s förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Vid årsstämma 2024 omvaldes det registrerade revisionsbolaget EY AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Auktoriserade revisorn Daniel Eriksson, född 1973, är huvudansvarig revisor.