Finansiella mål

Lönsamhet

Genom bolagets operativa initiativ ska en ökad kostnadseffektivitet nås och således minska förhållandet mellan kostnader och intäkter till under 65 procent till 2023.
Genom att säkerställa rätt balans mellan tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet ska vi uppnå en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent.

Kapitalstruktur

Kärnprimärkapitalrelationen ska under normala förhållanden uppgå till mellan 2,3 och 3,3 procentenheter över det av Finansinspektionen kommunicerade samlade kärnprimärkapitalbehovet.

Tillväxt

EPS (justerat för kostnader för AT1) ska år 2023 ha haft en genomsnittlig årlig tillväxt om 15 procent jämfört med 2019 exkluderat jämförelsestörande poster.

Utdelning samt utdelningspolicy

Hoist Finance utdelning ska på lång sikt motsvara 25-30 procent av årets nettovinst. Utdelningen fastställs årligen med hänsyn till bolagets kapitalmål och utsikterna för lönsam tillväxt.