Koncernledning

VD utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Till hjälp för att leda den operativa verksamheten samråder VD med koncernens ledningsgrupp i frågor av större eller principiell betydelse. Koncernledningsgruppen sammanträder regelbundet och under de former som VD bestämmer. Koncernledningen består förutom VD av de personer som VD utsett.