Styrelseutskott

Risk- och revisionsutskott

Risk- och revisionsutskottet är ett rådgivande och beredande utskott för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Hoist Finance styrelse. Avseende ärenden hänförliga till upphandling av icke-revisionstjänster från externa revisorer har risk- och revisionsutskottet även mandat att fatta beslut. Risk- och revisionsutskottet ansvarar för att övervaka och säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt effektiviteten i intern kontroll och uppgifter som utförs av funktionen för internrevision, funktionen för riskkontroll och funktionen för regelefterlevnad. Utskottet diskuterar även värderingsfrågor och andra bedömningar i boksluten. Avseende ärenden hänförliga till externrevision ska risk- och revisionsutskottet, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, fortlöpande träffa och gå igenom rapporter från bolagets externa revisorer för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera koordinering mellan extern- och internrevision med extern revisor. Risk- och revisionsutskottet ska informera styrelsen om resultatet av en revision, på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och vilken roll utskottet haft i den processen. Risk- och revisionsutskottet ska vidare hålla sig informerade om Revisorsnämndens kvalitetskontroll av bolagets externa revisorer och ansvarar för deras oberoende och opartiskhet samt för urvalsförfarandet vid val av revisor. Risk- och revisionsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per räkenskapsår.

Antalet ledamöter i risk- och revisionsutskottet ska uppgå till minst tre ledamöter som årligen utses av styrelsen. Utskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget. En av utskottets ledamöter ska väljas till ordförande. Ordföranden får inte vara ordförande i Hoist Finance. Risk- och revisionsutskottet består av Christopher Rees (ordförande), Bengt Edholm och Camilla Philipson Watz.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet är ett beredande utskott vars huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor avseende ersättningspolicy, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen och anställda i kontrollfunktioner. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i koncernen.

Antalet ledamöter i ersättningsutskottet ska vara minst två som årligen utses av styrelsen. Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och ledamöterna ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två gånger per räkenskaps­ år. Ersättningsutskottet består av Lars Wollung (ordförande), Bengt Edholm och Peter Zonabend.

Investeringsutskott

Investeringsutskottet är dels ett beredande och dels ett beslutande utskott. Investeringsutskottet ansvarar bland annat för att utvärdera och godkänna standardiserade portföljförvärv med ett värde av 75 MEUR eller mer, portföljförvärv som inte är att anse som standar­diserade med ett värde av 25 MEUR eller mer samt investeringar som kräver Finansinspektionens godkännande.

Antalet ledamöter i investeringsutskottet ska uppgå till minst tre ledamöter som årligen utses av styrelsen. Ordföranden i utskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och får inte vara ordförande i Hoist Finance. Investeringsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per räkenskapsår samt vid tillfälle då ett beslut eller en rekommendation från utskottet krävs i enlighet med bolagets investeringspolicy. Investeringsutskott består av Christopher Rees (ordförande), Bengt Edholm, Rickard Westlund och Lars Wollung.