Riskhantering

Risk är en naturlig del av all affärsverksamhet. Utan att ta risker är det omöjligt att uppnå en långsiktig lönsamhet i en affärsverksamhet. Hoist Finance förvärvar och förvaltar konsumentfordringar och exponerar sig därmed aktivt för kreditrisk. Det är Hoist Finance kärnverksamhet, där företaget har varit framgångsrikt de senaste 20 åren.

Hoist Finance definierar risk som en potentiell negativ avvikelse från vad som förväntas. Det kan vara en avvikelse från förväntat resultat, likviditet eller kapitalisering. Löpande riskhantering är en kärnverksamhet inom all bank- och finansverksamhet och grundläggande för långsiktig lönsamhet och stabilitet.

Ramverk för riskhantering

Målet för Hoist Finance riskhantering är att minimera negativa finansiella variationer och att säkra företagets överlevnad genom att upprätthålla tillräckliga kapital- och likviditetsnivåer. Detta skapar och upprätthåller i sin tur förtroendet för Hoist Finance bland intressenterna, och därigenom kan ett hållbart aktieägarvärde uppnås.

För att uppfylla detta mål har styrelsen antagit policyer och strategier för hur företaget ska hantera, analysera, kontrollera och rapportera risker i den dagliga verksamheten, vilka utgör ett ramverk för riskhanteringen. Hoist Finance kärnverksamhet och riskstrategi är att tjäna pengar via kontrollerad kreditriskexponering mot förfallna lån, varför denna typ av kreditrisk är något Hoist Finance aktivt söker.

Andra typer av risker, såsom operativa risker och marknadsrisker, är oönskade men ibland oundvikliga. De bör dock minimeras så långt det är ekonomiskt försvarbart. I syfte att säkra företagets överlevnad fastställs riskkapaciteten, vilken består av de kapital- och likviditetsbuffertar som finns innan kritiska nivåer nås. Riskkapaciteten för kapital är skillnaden mellan faktiska kapitalnivåer och regulatoriska miniminivåer och visar förmågan att absorbera förluster innan kritiska nivåer nås. Riskkapaciteten för likviditet är storleken på det utflöde av likviditet som Hoist Finance kan klara utan att bryta mot lagstadgade minimikrav.

Med utgångspunkt i riskkapaciteten beslutar styrelsen Hoist Finance riskaptit. Genom att väga möjlig avkastning mot potentiella risker kan styrelsen besluta en lämplig nivå för Hoist Finance risktagande och avkastning. Hoist Finance riskaptit ligger sedan till grund för affärsbeslut samt risklimiter, som används i den dagliga verksamheten och vid övervakning av riskerna. Koncernens riskkontrollfunktion övervakar kontinuerligt att Hoist Finance inte tar några risker som överstiger den beslutade riskaptiten, riskkapaciteten eller de limiter som satts.

Tre försvarslinjer

Hoist Finance riskhantering bygger på tydliga mål, policyer och riktlinjer, en effektiv operativ struktur och transparent rapportering och monitorering. Styrelsens riskpolicy fastställer ramar, roller och ansvar för riskhantering samt riktlinjer för att säkerställa att det finns tillräckligt kapital och likviditet för att klara ekonomiska motgångar. Hoist Finance riskhantering följer roll- och ansvarsfördelningen enligt de tre försvarslinjerna.

Risktyp Riskprofil Riskhantering

Kreditrisk
Risken för förluster på grund av att en gäldenär inte betalar tillbaka nominellt belopp eller ränta, eller på annat sätt inte presterar enligt överenskommelse.

Kreditrisken avser främst förvärvade förfallna fordringsportföljer och risken att inkasseringen blir lägre än prognostiserat. Dessutom innefattas risken för kreditförluster på förvärvade fungerande krediter. Andra kreditriskexponeringar är: (i) kontantinsättningar hos banker; (ii) investeringar i räntebärande instrument och (iii) motpartsrisk avseende valuta- och räntesäkring.

Kreditrisken i förvärvade fordringsportföljer följs upp, analyseras och kontrolleras av ledningen i varje land samt av koncernens Verksamhetsstyrningsfunktion. Andra kreditrisker analyseras och hanteras av koncernens Finansavdelning. Riskkontrollfunktionen analyserar och kontrollerar kreditriskexponering.

Marknadsrisk

Risker till följd av negativa rörelser i växelkurser och räntor.

Den främsta valutarisken beror på att fordringsportföljerna (tillgångarna), är i EUR, PLN och GBP medan rapporteringsvalutan är SEK och majoriteten av skulderna är i SEK. Förändringar i räntenivåer påverkar räntenettot.

Marknadsrisker säkras kontinuerligt av koncernens Finansavdelning och analyseras oberoende av koncernensRiskkontrollfunktion.

Likviditetsrisk

Risken för svårigheter att erhålla finansiering och därmed inte kunna uppfylla betalningsåtaganden på förfallodagen utan att kostnaden för betalningsmedel ökar avsevärt.

Likviditetsrisken är i första hand kopplad till inlåning från allmänheten och risken att stora uttag görs med kort varsel. Även ökade krav på medel ställda som säkerhet för derivatpositioner och refinansieringsrisk av befintlig marknadsfinansiering kan potentiellt påverka likviditeten negativt.

Koncernen har en betydande likviditetsreserv för att täcka potentiella likviditetsutflöden. Hoist Finance arbetar även aktivt med att diversifiera sina finansieringskällor.

Operationell risk

Risken för förluster som uppstår som ett resultat av otillräckliga eller fallerade interna processer, personal, IT-system eller från externa händelser, inklusive juridisk risk och efterlevnadsrisk.

Det finns operationella risker med allt vi gör. Typexempel i vår verksamhet är att problem med IT system eller data leder till att processer inte fungerar eller att uppgifter inte kan utföras.

Kategorin operationella risker expanderar brett på grund av det ökade sambandet med ESG-relaterade risker som pandemier, klimatförändringar och finansiell inkludering. Ramverket för operationella risker uppdateras i enlighet med detta.

Hoist Finance riskhanteringspolicy är implementerad för att analysera, kontrollera, rapportera och begränsa operationella risker som Hoist Finance är exponerat mot. Under 2021 undersöktes inom RCSA-processen (Risk and Control Self-Assessment) för första gången om affärsprocessen medför några ESG-relaterade risker för att ge input till en hållbarhetsriskutvärdering som kommer att genomföras 2022.

Hoist Finance har god kapacitet att hantera kriser och anpassa arbetsmetoderna för att parera oväntade förändringar.

Hoist Finance fokuserar på att kontinuerligt förbättra denna förmåga, planering och rätt utbildning för framtida krishantering.